در این جهان همه چیز با زمانه میگذرد

 

 اما آن حیات سوزانی که دیروز در روح تو در من دمیده شد

 

 هنوز هم مرا می سوزاند و تا ابد خاموش نخواهد شد

 

 چه اهمیتی دارد که کجای این جهان باشی ؟

 

 تنها نمی توانم آنرا باور کنم که در کنارم نیستی

                                                            تنها...