اگر لحظه ای به من فکر کنی معنی غصه خوردن را ميفهمی .اگر روزی مرگ دير به سراغت آيد معنی انتظار را خواهی فهميد.اگر به پيچ و خم جاده ای بنگری معنی سفری دورودراز را خواهی فهميد.اگر لحظه ای سکوت کردی معنی شکسته شدن فرياد را در گلو خواهی فهميد.

 

                          

          ياران سه قسمند گر بداني                       زباني اند و ناني اندو جاني

          به ناني نان بده از در برانش                   محبت كن به  ياران  زباني

                                   به جاني جان بده هر دم برايش.

 

دستم بوی گل میداد مرا به جرم گل چیدن محکوم کردن هیچ کس فکر نکرد که شاید من گلی کاشته باشم