عشق زيباييهاي دلخواه را در دوست ميآفريند و دوست داشتن زيباييهاي دلخواه را در " دوست " ميبيند و مي‌يابد.

 

لحظه هايي كه مأنوس با فكرت بودم ، تو را و شايد خودم را نشناختم.

تو ، ايمان ، آرزو و دردم بودي و من شايد مجهولي كوچك براي تو.

تو هماني بودي كه من يادش را در روحم مي دميدم....

جان مي گرفتم...

زنده مي شدم...

اشك مي ريختم و اكنون...

بي تو فرياد مي زنم كه ...

چرا تو را درك نكردم؟!!!