هر روز روز تولد توست ، اگر واقعا تصميم بگيري آن روز را به نفع خودت تغيير دهي ! تاريخ تولد فقط يك وسيله است كه فراموش نكني ، آمدنت را ! هر روز. . .روز تولد توست.  . .روز من . . . روز ما . . . .

روزي كه تو گرداننده آن باشي روز تو خواهد بود.

اين تويي كه در هر روز به وجود مي آيي ، تاريخ تولد براي يادآوري وجود و حضور پر ارزش توست و صبح آغاز شده اكنون يادآوري مي كند كه تو ارزشمندي و بايد به كمال برسي ، تغيير دهي و تغيير كني . ببيني و باور كني هر آنچه در وجود ت مي يابي و مي پنداري !

هر روز. . .روز تولد توست. . . . .روز من . . . روز ما

من در هر سپيده دم به دنيا مي آيم و با هزاران هزار اميد ، هزاران نويد و هزاران عشق به ساعت و لحظه اي كه در آنم مي انديشم. و هر شب از دنيا مي روم با هزاران نويد كه براي سلامتي داشتم و سعادتي كه دارم ، كه در چنين آرامشي ، در چنين سكوتي به عشق وجودم فكر كنم و خود را متعلق به كسي ، به وجودي بدانم كه بي او هيچ و با او همه چيز هستم !

و شاهد تك تك لحظه هاي عاشقانه باشم !

روز تولدت را تبريك مي گويم ! روز تو !

و شادماني و خرسندي تمام لحظاتت را آرزومندم ! تو خود سمبل تولد و زندگي هستي !

(( پس به عشق بيانديش ، به شادماني و شادمانه زندگي كن ! ))