منتظر باش اما معطل نشو . تامل کن اما توقف نکن . قاطع باش اما لجباز نباش  . صریح باش اما گستاخ نباش . بگو آری اما نگو حتما . بگو نه اما نگو ابدا.

 

*********

 

تنهایی زیباترین واژه ایست که میشه به زبان آورد چرا که در خلوت تنهایی خود به تو فکر می کنم و تو زیباترین هستی . تو را برای تنهایی و تنهایی را برای تو میخواهم . چرا که تنهایی من از آن توست و تنهایی بدون  تو یعنی پاییز بدون عشق.