تا ديداري ديگر فانوس نگاهم را به در خواهم آويخت هر چند مي دانم ديداري نخواهد بود.

 

يادم باشه هر وقت كسي رو دوست داشتم اونو تا حد مرگ آزار بدم

يادم باشه هر وقت كسي بهم محبت كرد اسم كارشو حماقت بذارم و هر وقت خواستم بهش بگم احمق

يادم باشه تو قرن جديد مثل مردمش رفتار كنم و براي اونكه قهرمان بمونم تو رابطه هام مثل تو باشم

ولي افسوس كه يادم نميمونه!!!