اي جدايي تو بهترين بهانه ي گريستن !!! بي تو من به اوج حسرتي ناگفتني رسيده ام ..!!

 

اگر نمي توانم هميشه از آن تو باشم

بگذار كمي از آن تو باشم

اگر نمي توانم گاهي از آن تو باشم

بگذار هر وقت كه تو خواستي از آن تو باشم

اگر نمي توانم دوست خوب و پاك تو باشم

بگذار دوست پست و كثيف تو باشم

بالاخره بگذار چيزي از زندگي تو باشم...