اگر كسي به تو گفت دوستت دارد به او نگو دوستش داري.

اگر كسي به تو گفت عاشقت است به او نگو عاشقش هستي.

اگر كسي به تو گفت زندگيش بدون تو بي معنيست تو نگو زندگيم بي تو بي معنيست.

اگر كسي به تو گفت بي تو مي ميرم تو نگو بي او مي ميري.

چرا كه او ممكن است روزي به تو بگويد از تو متنفر است و تو

نمي تواني بگويي از او متنفري.

 

هنگامي كه باران مي بارد سعي كن قطرات باران را بگيري. آن مقداري كه مي گيري مقداريست كه مرا دوست داري و آن مقداري كه نمي تواني بگيري مقداريست كه من دوستت دارم.