به جای دسته گلی که فردا بر قبرم نثار می کنی امروز با شاخه گلی کوچک یادم کن .به جای سیل اشکی که فردا بر مزارم می ریزی امروز با تبسمی شادم کن .

به جای اون متنهای تسلیت گونه که فردا در روزنامه ها برایم می نویسی امروز با پیام کوچکی خوشحالم کن .

 

من امروز به تو نیاز دارم نه فردا

 

 

 

کاش میشد اشک را تهدید کرد            مدت لبخند را تمدید کرد

کاش میشد در میان لحظه ها            لحظه دیدار را نزدیک کرد