من به هر گل که رسم

سوی تورا میپرسم

واگر میبویم

روی همچون گل تو می جویم

و اگر میگریم

شکوه از دوری دستان تو را میگویم

واگر آب ز گلبرگ گلی پاک کنم

صورت بارانی تو یاد کنم

 

عشق تو هجوم شمشیری بود بر تنم

 

                           لشکری مهاجم ونخستین قدم در جاده جنون...