کسی که باا وخنديده ای راازيادمی بری ولی کسی که بااوگريستی راهرگز.

 

 

آمده ام بلکه نگاهم کني
عاشق آن لحظه طوفاني ام
دلخوش گرماي کسي نيستم
آمده ام تاتوبسوزاني ام
خو ب ترين حادثه مي دانمت
خوب ترين حادثه مي داني ام؟