بــــــــا تـــــــو خــاطــره هــای بـــی تــو بــودن را مــرور مـيــكـنـم...

بــــی تـــو در حــســرت بــا تــو بــودن پــروازی از عــرش بــر زمـيـن دارم...

پـنـجــره ای كــوچــك از قــلـبـت را بــگـشــا تـــا كـبــوتــر كــوچــك دل مــن در حــســرت ديــدن دانــه هــای ديــدار غـمـگـيــن نــمـانــد!!!!

 

كاش يه پرنده بودی و ××× من واسه تو دونه بودم

شك ندارم اون موقع هم ××× اينجوری ديوونه بودم