گفتم كه اختيارم را به دلم بسپارم هر جا كه او رفت من هم بروم فهميدم كه غصه دل غصه توست.  وقتي كه به دلم سر زدم و ناله هاي او را در اوج لبخند ديدم آنوقت بود كه فهميدم خيلي تنهاست، تنها تر از هميشه.

پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردني است