خوب می دانم
همراه با گذر ثانيه ها
از زندگيت گذر خواهم کرد
و رد پايم
با اولين بارش برف زمستانی ذهنت
پاک خواهد شد !
خوب می دانم فراموشم خواهی کرد !!

 

******

 

پايان .. دردناك ترين و تاريك ترين كلمه .. پايان

وقتي شروع ميشه ، اونقدر ذوق زده اي كه به انتها فكر نمي كني ، اونقدر مجذوب شده اي كه همه ي خطها و جاده ها رو بي انتها مي بيني ...با خودت مي گي اصلا مگه قراره پاياني باشه ؟!!!