با تنهايي زندگي كن تا آن را بفهمي با آن دوستي كن تا

 

آن را در يابي ولي عاشقش نشو زيرا خود را تباه ميسازی

 

 

  

 

يکی ميگويد : خواهرم باش! مادرم باش! عاشقم باش!

 

يکی ديگر می گويد: فقط باش هر چه میخواهی باش